Event: Årsstämma Fastighetsägareföreningen Gräsken

jul
20

Fastighetsägareföreningen Gräsken

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 20/7 2017 ca kl. 11.00 (direkt efter VA-föreningens -årsmöte) båt TÄLTET PÅ GRÄSKÖ

1. Mötets öppnande,
upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter.

2. Fråga om stämman behörigen utlysts.

3. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

5. Styrelsens årsberättelse

6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Styrelsens förslag – Kassörens uppgifter/inköp av tjänst

10. Val av föreningens ordförande och minst sex ledamöter.

11. Val av revisorer och en revisorssuppleant.

12. Val av valberedning.

13. Fastställande av avgift för det nya räkenskapsåret.

14. Motion: inköp av hjärtstartare

15. Övriga ärenden:
Kommande aktiviteter

16. Mötets avslutande