Viktig info gällande kommande bygglov och anslutning till VA och fiber.

Viktig info gällande kommande bygglov och anslutning till VA och fiber när Nya Kapellskärsverket sätter igång. Gäller för fastigheter och byggnader som idag inte är anslutna. 

Gräskö VA Samfällighetförening kommer att söka tillstånd för utökat antal anslutningar till VA-systemet i början på januari 2021 i och med att Nya Kapellskärsverket startar provkörning i februari 2021.

När de nya anslutningarna fått godkännande under våren 2021 kommer ni att kunna söka bygglov för både nybyggnation samt anslutning av VA till befintliga fastigheter som idag saknar anslutning.

Ni som har tänkt att söka bygglov och vill ansluta till VA och fiber skall skicka en ansökan/mail om anslutning till Gräskö VA Samfällighetsförering senast 2020-11-30, ställt till styrelsen genom Lars.christersson@telia.com. Gäller även fastighet med befintlig byggnad som vill ansluta till VA och fiber.

Avgiften för anslutning baseras på 2017 års avgift som vi frös i och med att det uppdagades att bygglov nekades med hänvisning till Kapellskärsverkets utbyggnad. För att 2017 års anslutningsavgift skall gälla krävs att ni anmäler intresse senast enligt ovan.

För att ni skall kunna ansluta fiber enl. subventionerad kostnad måste färdig huskropp att ansluta fiberdosan i, vara färdigbyggd senast 2022-10-31.

Vid frågor eller funderingar gällande denna information skall ni i första hand höra av er till Lars Christersson tfn. 070-533 08 24 gällande VA eller till Håkan Carlén tfn. 0708-566 740 gällande fiber.

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen för Gräskö VA Samfällighetsförening

Årsmöte Gräskö VA – anmälningsplikt

Gräskö VA Samfällighetsförenings årsmöte äger rum torsdagen den 16 juli kl 10.00 i Båttältet på Gräskö. I år är det nödvändigt att föranmäla sitt deltagande.

Under rådande omständigheter har vi tagit beslut om anmälningsplikt. Vi kan som mest vara 50 personer på mötet. Du som vill delta behöver därför anmäla dig i förväg.

Anmälan inkl. namn och fastighetsbeteckning görs till Robert Tinterov på rtinterov@hotmail.com. Ange att du avser att delta fysiskt.

Varje fastighet kan endast anmäla och representeras av en fysisk person. Du kan även, genom skriftlig fullmakt, företräda en annan fastighet.

På grund av rådande mötesregler kommer endast de 50 först anmälda (inklusive för mötet nödvändiga funktionärer) till det fysiska mötet att erbjudas plats.

Välkommen!

På fiberfronten något nytt – Nya ägare Skanova AB

Nya ägare 
Nu har vi tecknat avtal med Skanova AB om försäljning av fibernätsanläggningen på Gräskö med tillhörande öar. Försäljningen ägde rum 2020-02-06 och Skanova AB har tagit över ansvaret för drift, service och eventuell utbyggnad. Försäljningspriset blev 1 278 000 kr som tillfaller föreningen i sin helhet.

Vid behov av service 
Vid frågor om drift, anslutning och eventuell service skall du vända dig till din tjänsteleverantör.

 

 

/Styrelsen i maj 2020

Påminnelse: Kontrollera vattenmätarbrunnen på tomten.

Här kommer en liten uppmaning efter vintern:

DET KAN STÅ VATTEN I VATTENMÄTARBRUNNEN EFTER VINTERN.

På varje tomt finns det en svart lite mindre brunn (vattenmätare). Vattenmätarna är monterade på frostfritt djup nere i brunnen.

Lyft på locket till vattenmätarbrunnen (svart) och kontrollera om det står vatten i den. Om så är fallet skall ni tömma brunnen från vatten. I det fall ni behöver hjälp kontaktar ni styrelsen för åtgärd. I det fall det endast står lite vatten på botten (någon centimeter) behövs ingen åtgärd.

/Styrelsen

Gräskö VA informerar: om eldning

Inom kort kommer många av oss ut till ön igen efter vintern. Det är ofta förknippat med eldning.

Vi vill med detta meddelande påminna om att vara försiktig med att elda nära vatten- och avloppsinstallationer och fiberledningar. Tänk även på att inte elda direkt ovanpå ledningar då värmen kan gå ner djupt i marken och orsaka störningar på anläggningen.

Vid frågor och funderingar går det bra att i vanlig ordning kontakta någon i styrelsen.

Gräskö VA informerar:

Underhåll av vattenmätarbrunnen på egen tomt.

Vi vill påminna att det är fastighetsägarens eget ansvar att tillse att vattenmätarbrunnen (se bild.) underhålls. För att få problemfri drift under många år och minimera riken för avbrott kommer här några tips på regelbundet underhåll:

Bild på lockar av vattenmätarbrunnen.
Exempel på korrekt monterad brunn.

Viktigt inför ELDNING efter stormen Alfrida.

I det fall ni planerar att elda för att röja upp efter stormen måste ni undvika att lägga eldarna på de schakt som ligger i marken för VA och fiber. Det kan bli rejäla brasor så att värmen från elden tränger långt ned i marken som riskerar att smälta våra ledningar för el och fiber.

Om ni är osäkra var schakten ligger kan ni kontakta någon i Styrelsen eller direkt till Gräskö Arkipelagservice för besked.  

/Styrelsen Gräskö VA