STADGAR FÖR FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN GRÄSKEN

 

 

Firma och ändamål

 • 1 Föreningens firma är ”Fastighetsägareföreningen Gräsken”.

 

 • 2 Föreningen har till ändamål
 1. Att tillvarata medlemmarnas intressen i angelägenheter av gemensamt

Intresse.

 1. Att förvärva, äga och förvalta sådan fast egendom, varuti medlemmarna

ha gemensamt intresse.

 1. Att främja åtgärder, ägnade att skydda och bevara  Gräskös skärgårdsnatur

och kultur.

 

Medlemskap

 • 3 Berättigad till medlemskap i föreningen är ägare till stamfastigheter tillhörande

byn Gräsken inom Blidö socken ävensom ägare till därifrån avstyckade,

avsöndrade eller på  andra sätt utbrutna fastigheter.

 

Det åligger styrelsen att föra förteckning över alla färdigbildade fastigheter på

Gräskö med uppgift om fastighetens ägare, dennes bostadsadress och

medlemskap samt att hålla förteckningen tillgänglig för medlemmarna.

 

Styrelse

 • 4 Föreningens angelägenheter handhas av föreningens styrelse.

 

 • 5 Föreningens styrelse har sitt säte på Gräskö. Styrelsen skall bestå av ordförande

och minst sex ledamöter.

 

Styrelsens ordförande, tillika föreningens ordförande, väljes av föreningsstämman.

Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

 

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie

stämma hålls. Därvid skall tillses, att såväl de på Gräskö bofasta som de där icke

bofasta medlemmarna bli representerade i styrelsen.

 

 • 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden samt dessutom, om två andra

styrelsemedlemmar yrka därpå.

 

Styrelsen är beslutsför då fyra styrelseledamöter är närvarande och om beslutet ense,

dock med undantag för ärende, som anges i § 7 fjärde stycket.

 

Vid sammanträden skall föras protokoll.

 

 • 7 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen

därtill utser.

 

Föreningens räkenskaper skall avslutas per den 31 maj varje år och senast den

25 juni tillsammans med styrelsens årsberättelse och protokoll överlämnas till

föreningens revisor.

 

Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för medel, som förvaltas av styrelsen

samt för beslut rörande medelsförvaltningen, som fattas på styrelsesammanträde.

 

Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut beträffande vilket han låtit anteckna

sin skiljaktiga mening i protokollet.

 

Styrelsen äger rätt att för föreningens räkning inköpa, försälja och inteckna fast

egendom, dock att för besluts giltighet härutinnan fordras, att samtliga styrelse-

ledamöter är därom ense.

 

Avgifter m m

 • 8 För föreningens förpliktelser häfta allenast dess tillgångar.

 

Varje medlem har att erlägga årsavgift till föreningen.

 

Avgiftens storlek bestäms av föreningsstämman.

 

 • 9 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall

föreningsstämman utse två revisorer samt en revisorssuppleant för tiden intill

dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

 

Efter granskning skall revisorerna senast 7 dagar före föreningsstämma avge

skriftlig berättelse, i vilken de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens

ledamöter.

 

Föreningsstämma

 • 10 Ordinarie föreningsstämma hålles årligen under andra halvan av juli månad

på Gräskö.

 

Extra föreningsstämma hålles på Gräskö, när styrelsen enhälligt beslutar därom

eller minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen gör framställning

därom med angivande av ärende, som önskas behandlat.

 

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt granskning

av fullmakter.

 1. Fråga om stämman behörigen utlysts.
 2. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 4. Styrelsens årsberättelse samt revisorernas däröver avgivna berättelse.
 5. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 7. Val föreningens ordförande och minst sex ledamöter.
 8. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
 9. Val av valberedning.
 10. Fastställande av avgift för det nya räkenskapsåret.
 11. motioner.
 12. Övriga ärenden.

 

 

På extrastämma skall förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts

och vilka angivits i kallelsen för densamma.

 

Intill dess ordförande vid stämman blivit utsedd föres ordet av styrelsens

ordförande, eller vid förfall för denne, vice ordförande.

 

 • 11 Kallelse till föreningsstämma ävensom föredragningslista skall genom styrelsens

försorg tillställas medlemmarna per brev eller e-post minst 14 dagar före stämman.

 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på stämma, skall skriftligen anmäla

ärendet hos styrelsen senast 15 juni.

 

 • 12 Därest inte annat angivits i dessa stadgar fattas beslut inom föreningen med

acklamation eller efter omröstning med enkel majoritet.

 

Varje medlem äger en röst, dock att den som häftar för oguldna avgifter ej äger

rösträtt. Ingen för på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

 

Medlem av styrelsen äger ej att deltaga i val av revisorer.

 

 • 13 Ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen må ej beslutas

annat än vid två på varandra följande föreningsstämmor.

 

Upplöses föreningen och uppstår behållning sedan föreningens skulder guldits,

skall med behållningen förfaras enligt föreningsstämmans beslut härom.