HISTORIK

1978-08-11: Björn Ramstedt ansöker om bildandet av vägsamfällighet.

1979-08-17: Förrättningslantmätaren Gunnar Spännar håller möte på Gräskö och redogör för förutsättningarna för ett genomförande. En kommitté bildas för att gemensamt med förrättningslantmätaren föreslå vägsträckningar och förbättringsåtgärder. I kommittén ingår Anders Waldvik, Björn Ramstedt, Bengt Damm och Per-Anders Österman.

1980-09-26: Förrättningen genomförs och vägföreningen bildas. Förrättningslantmätare är Gunnar Spännar. Till styrelse väljs Bengt Petterson (ordförande), Karl Åke Ramstedt, Tom Malmlöf, Willard Svensson, Lennart Hallberg och Jan Johansson. Till styrelsesuppleanter väljs Iwan Reinecke och Ander Waldwik.
Förrättningen överklagas.

1981-09-30: Stockholms Tingsrätt lämnar besvär utan bifall. Beslutet överklagas.

1982-08-25: Svea Hovrätt fastställer Tingsrättens beslut.

1982-1983: Vägarna byggs. Entreprenör är Furusunds Handelsträdgård.

1986-04-24: Gräskö Bryggas samfällighetsförening bildas.

1986-07-07: Vägföreningen och Bryggföreningen slås samman

1988: Nybyggnad av ångbåtsbrygga i samarbete Vägverket. Entreprenör är AB Grund och Bygg.